Het Mikpunt Middelie

Huisregels

Artikel 1 Tijdstip en locatie van de wedstrijden

1 Het Mikpunt organiseert minimaal twee (2) maal per Jaar een leden (thema)avond en één (1) of meerdere evenementen.

2 Deze ledenavonden vinden plaats in het Wapen van Middelie en beginnen om 20:00 uur. De Evenementen op een nader te bepalen locatie afhankelijk van het evenement.

Artikel 2 Lidmaatschap en inschrijving

1 Deelname staat open voor elke volwassen persoon die een zekere basiskennis van saamhorigheid beheerst.

2 Leden moeten actief deelnemen aan het programma en thema's aandragen aan het bestuur en actief deelnemen aan de organisatie alsmede de deelname van het thema of evenement.

3 Leden zijn niet verplicht elke maal aanwezig te zijn. Er geldt geen afmeldingsplicht.

4 De inschrijving van de themadagen geschied op volgorde van binnenkomst. Men dient minstens 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

5 Ook personen zonder vaste partner zijn welkom als lid. Het bestuur kan dan eventueel bemiddelen bij het zoeken naar een partner. Dat geldt ook voor personen die al lid zijn maar wiens partner een bepaalde tijd niet aanwezig kan zijn.

6 Het bestuur behoudt zich het recht voor, indien dat nodig is, een ledenstop in te voeren. Kandidaat-leden worden in dat geval op een wachtlijst geplaatst en kunnen lid worden zodra er plaatsen beschikbaar komen.

Artikel 3 Contributie

1 De leden betalen voor het lidmaatschap een jaarlijkse contributie.

2 De contributie dient in Januari te worden betaald. Betaald men later dan zijn incassokosten verschuldigd.

3 Jaarlijkse zijn de leden een contributie bijdrage verschuldigd van € 20,00.

4 Nieuwe leden die zich tussentijds aanmelden betalen naar rato: Vanaf 6 maanden naar ratio met inachtneming van €. 5,00 administratiekosten

5 Herintreders betalen €. 5,00 administratiekosten

6 Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar blijft het volledige contributiebedrag verschuldigd.

7 Het bestuur kan aan individuele leden om gegronde redenen korting op de contributie verlenen dan wel een betalingsregeling treffen.

Artikel 4 Evenementen

1 In de maanden Januari tot en met December worden er thema avonden en evenementen voor de leden georganiseerd.

2 Niet-leden mogen aan evenementen deelnemen tegen betaling van minimaal het bedrag welk de kosten van deze deelname compenseert. De contributiebijdrage van de leden zal gedeeltelijk worden aangewend ter bekostiging van de evenementen. Er kan indien noodzakelijk te allen tijde een extra bijdrage worden gevraagd aan de aan het evenement deelnemende leden. De deelnemende leden zijn verplicht deze bijdrage voorafgaand aan dit evenement te voldoen.

De hoogte van deze bijdrage zal beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat het evenement kostendekkend maakt. De doelstelling is dat geen enkel evenement, tenzij anders bepaald enige financieel gewin zal opleveren.

Deelnemers in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen aan de evenementen deelnemen, voormits de ouders lid zijn van de vereniging en de kosten als bedoeld in Artikel 4.2 vooraf volledig zijn voldaan.

3 Aan de thema avonden mogen geen buitenstaanders deelnemen met uitzondering van personen die overwegen lid te worden. Deze personen mogen aan een zitting deelnemen zonder te betalen.

4 Het bestuur is niet bevoegd belangrijke wijzigingen aan te brengen in het reglement zonder deze wijzigingen voor te leggen aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 5 Cursussen

Het bestuur ondersteunt de organisatie van saamhorigheid voor beginners en gevorderden. Het bestuur stimuleert het volgen van cursussen betrekking hebbende op en draagt er zorg voor dat nieuwe leden, afkomstig van een dergelijke cursus, op soepele wijze tot de vereniging worden toegelaten.

Artikel 6 Veroorzaken van schade

1 Voor alle toegebrachte schade aan gebouw of inventaris is de betreffende persoon volledig aansprakelijk.

2 Het Mikpunt is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van bezoekers alsmede voor enig toegebracht of opgelopen letsel.

Artikel 7 Rooster van aftreden van bestuursleden

2014

2015

2016

Het bestuur is bevoegd dit artikel jaarlijks aan te passen met inachtneming van de zittingsduur zoals vermeld in de statuten.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen

1 Het bestuur heeft het recht om personen, die daartoe aanleiding geven, de toegang tot de locatie te weigeren, al dan niet toe te laten tot de avond cq. Evenement.

2 Deelname aan de thema avonden en evenementen impliceert, dat men akkoord gaat met de huisregels.

3. Deelname aan de thema''s geschiedt op eigen risico.

Middelie, 15 Oktober 2011

• Het Mikpunt • P/a. Middelie 114A • 1472 GV Middelie • info@hetmikpunt.nl